Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 6627

  • Tổng 1.114.009

HƯỚNG DÃN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Ủy ban Dân tộc vừa có Công văn hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách đối với các huyện, xã, thôn sau khi tiến hành sắp xếp, sáp nhập đổi tên và các xã thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

 

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo cho các đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi sau khi tiến hành sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ và kết quả công nhận các xã, thôn hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 (theo Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 04/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc). Ngày 30/3/2020, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn số 389/UBDT-CSDT hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối vớicác xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020; các huyện, xã, thôn mới được sắp xếp, sáp nhập, đổi tên, theo đó:

1. Đối với các xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135.

Theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 03/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ “Các xã, thôn khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã hoàn thành Chương trình 135 thì được tiếp tục hỗ trợ đầu tư của Chươgn trình 135 đến hết năm ban hành Quyết định phê duyệt. Từ năm tiếp theo các xã, thôn này không thuộc diện hỗ trợ đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020”.Do vậy, việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn xã, thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 vẫn tiếp tục triển khai thực hiện (trừ hỗ trợ, đầu tư từ Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020).

2. Đối với các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, sáp nhập, đổi tên:

Việc áp dụng các chế độ đặc thù thực hiện theo quy định tại điểm a, mục 8 phần III (Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện) của Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong giai đoạn 2019-2021, ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ, cụ thể: “Đối với các chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ thì tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp được áp dụng chính sách đặc thù cao nhất của một trong cac đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trước khi sắp xếp. Thời hạn được hưởng chính sách đặc thù kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có hiệu lực thi hành cho đến hết ngày 31/12/2021. Trong thời gian này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở quy định của pháp luật phải tổ chức việc rà soát, đánh giá và có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xác định các chính sách đặc thù cho đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp. Kể từ ngày 01/01/2022 thì các chính sách đặc thù của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đó thực hiện theo quyết định mới của cơ quan có thẩm quyền”./.

Minh Phương – Ban Dân tộc

Các tin khác