Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 63

  • Tổng 1.093.167

Phân bổ nguồn vốn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 UBND tỉnh Quảng Bình đã phân bổ 3.892 triệu đồng từ ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu tại Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh về phân bổ nguồn vốn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Tổng số nguồn vốn được phân bổ 3.892 triệu đồng từ ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu để cấp cho UBND các huyện, thị xã thực hiện Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2020” năm 2019, trong đó huyện Minh Hóa 1.626 triệu đồng, huyện Tuyên Hóa 692 triệu đồng, huyện Quảng Trạch 196 triệu đồng, thị xã Ba Đồn 23 triệu đồng, huyện Bố Trạch 482 triệu đồng, huyện Quảng Ninh 406 triệu đồng và huyện Lệ Thủy 467 triệu đồng.

Từ nguồn kinh phí được phân bổ, các địa phương tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất về đời sống, sản xuất, từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, góp phần giảm nghèo bền vững, giảm dần chênh lệch trong phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số và miền núi với các vùng khác trên địa bàn.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2020” năm 2019, đồng thời sử dụng ngân sách Nhà nước đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

                                                                    Đoàn Thị Thanh Hương

                                                                        Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

Các tin khác