Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 2871

  • Tổng 1.122.315

Triển khai thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Ngày 13/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 306/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

 Theo đó, thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiểu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã có xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn đang thụ hưởng Chương trình 135 tổ chức rà soát, xác định xã, thôn, bản hoàn thành mục tiêu Chương trình giai đoạn 2016 - 2020.

UBND tỉnh nêu rõ đối tượng rà soát, xác định xã, thôn, bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh là các xã thôn/bản đặc biệt khó khăn được quy định tại Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã ATK thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 17/7/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

UBND tỉnh cũng nêu rõ trình tự xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135, cụ thể: Đối với cấp xã, căn cứ tiêu chí quy định trên, UBND cấp xã: Đăng ký thôn, xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135; chỉ đạo các thôn tổ chức rà soát thôn, tổ chức rà soát xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135; lập báo cáo kết quả gửi UBND cấp huyện. Đối với cấp huyện, sau khi nhận đủ báo cáo của cấp xã, UBND cấp huyện tổng hợp, lập báo cáo kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 của cấp huyện gửi UBND tỉnh để tổng hợp, thẩm định báo cáo Ủy ban Dân tộc...

Đoàn Thị Thanh Hương: Nguồn "Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Các tin khác