Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 279

  • Tổng 1.208.636

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN
Ngày 08/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 141/2020/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.
Xem tiếp
Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo giai đoạn 2021-2025
Ngày 13 tháng 7 năm 2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1162/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025.
Xem tiếp
QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GHIAI ĐOẠN 2021-2030
Chiều ngày 19/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030.
Xem tiếp
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2021 - 2030”
Ngày 10/4/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 499/QĐ-TTg phê duyệt chương trình "Bảo vệ và phát triển các DTTS rất ít người giai đoạn 2021 - 2030".
Xem tiếp
HƯỚNG DÃN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
Ủy ban Dân tộc vừa có Công văn hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách đối với các huyện, xã, thôn sau khi tiến hành sắp xếp, sáp nhập đổi tên và các xã thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
Xem tiếp
1 2 3 4 »