Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 186

  • Tổng 1.208.543

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN   Tin mới
Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp