Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1878

  • Tổng 1.121.322

Các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Thực hiện Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, năm 2019, tỉnh Quảng Bình có 61 xã, thị trấn (42 xã thuộc khu vực III, 12 xã thuộc khu vực II và 07 xã bãi ngang) thuộc vùng khó khăn, cụ thể:

- Huyện Minh Hóa có 15 xã, thị trấn thuộc khu vực III (gồm Hóa Thanh, Hóa Phúc, Trung Hóa, Tân Hóa, Trọng Hóa, Dân Hóa, Hóa Sơn, Minh Hóa, Xuân Hóa, Hồng Hóa, Hóa Hợp, Hóa Tiến, Thương Hóa Yên Hóa, Thị trấn Quy Đạt).

- Huyện Tuyên Hóa có 13 xã thuộc khu vực III (Đồng Hóa, Đức Hóa, Kim Hóa, Lâm Hóa, Thanh Hóa, Lê Hóa, Sơn Hóa, Thạch Hóa, Thanh Thạch, Thuận Hóa, Nam Hóa, Cao Quảng, Ngư Hóa); 03 xã, thị trấn thuộc khu vực II ( gồm Hương Hóa, Phong Hóa, Thị trấn Đồng Lê).

- Huyện Quảng Trạch có 06 xã thuộc khu vực III (Cảnh Hóa, Quảng Châu, Quảng Hợp, Quảng Tiến, Quảng Thạch, Quảng Kim); 02 xã bãi ngang (Phù Hóa, Quảng Đông).

- Thị xã Ba Đồn có 02 xã bãi ngang (Phù Hóa, Quảng Đông).

- Huyện Bố Trạch có 06 xã, thị trấn thuộc khu vực III (gồm Tân Trạch, Thượng Trạch, Phúc Trạch, Lâm Trạch, Liên Trạch, Xuân Trạch); 04 xã, thị trấn  thuộc Khu vực II (gồm Sơn Trạch, Sơn Lộc, Hưng Trạch, TT Nông trường Việt Trung) và 01 xã bãi ngang (Mỹ Trạch);

- Huyên Quảng Ninh có 01 xã thuộc khu vực III (Trường Sơn); 01 xã thuộc khu vực II (Trường Xuân) và 01 xã bãi ngang (Hải Ninh).

- Huyện lệ Thủy có 03 xã thuộc khu vực III (gồm Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy); 02 xã thuộc khu vực II (Văn Thủy, Thái Thủy) và 01 xã bãi ngang: 01 xã (Hưng Thủy).

Việc xác định các đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn làm căn cứ thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bèn vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng và các địa phương./.

 

 

                                                                                  Minh Phương, Ban Dân tộc

 

Các tin khác