Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 296

  • Tổng 1.208.653

Phân bổ nguồn vốn thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 UBND tỉnh Quảng Bình đã phân bổ 17.986 triệu đồng từ ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu tại Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh về phân bổ nguồn vốn thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

 Tổng số nguồn vốn được phân bổ 17.986 triệu đồng từ ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu để cấp cho UBND các huyện thực hiện Đề án  phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Chứt tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2025” năm 2019, trong đó huyện Minh Hóa 14.880 triệu đồng, huyện Tuyên Hóa 2.240 triệu đồng,  huyện Bố Trạch 596 triệu đồng.

Với mục tiêu: “Duy trì, phát triển và nâng cao vị thế của dân tộc Chứt, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào một cách bền vững, giảm dần sự chênh lệch về khoảng cách phát triển với các dân tộc khác trong vùng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc”…
UBND tỉnh giao Ban Dân tộc hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Chứt tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2025” năm 2019, đồng thời sử dụng ngân sách Nhà nước đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

Đoàn Thị Thanh Hương

 

                                                                        Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

Các tin khác