Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 2539

  • Tổng 1.121.983

VĂN KIỆN CỦA ĐẢNG VỀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 10

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Trích - Tóm tắt đề cương chính trị của Trung ương trình trước Đại hội lần thứ II của Đảng về cách mạng dân chủ mới Đông Dương (1)
 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V- CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E- Giải quyết vấn đề dân tộc tiến tới Liên bang cộng hoà dân chủ Đông-dương:

1. Đông-dương có đến gần 30 chủng tộc Việt, Miên, Lào, Thái, Thượng, Thổ, Nùng, Mường, Kha, Lô Lô, v.v... nhưng chia ra làm 3 hạng:

- Việt - Miên - Lào là 3 dân tộc lớn.

- Một số chủng tộc như Thái, Thượng, v.v... sống tập trung, dân số tương đối đông và có một nền văn hoá riêng.

- Một số chủng tộc khác như Mán, Mèo, Lô Lô, v.v... sống rải rác, dân số ít, trình độ lạc hậu.

2. Chính sách thực dân Pháp là "chia để trị": gây hằn thù dân tộc, lập các "nước tự trị" hình thức như "nước Thái", "nước Tây-kỳ", "nước Nùng", v.v... để làm yếu Việt-nam, để dễ thôn tính các dân tộc lớn nhỏ ở Đông-dương.

3. Chính sách dân tộc của Đảng là:

Dựa trên hai nguyên tắc: dân tộc tự quyết và dân tộc bình đẳng, nhằm mục đích giải phóng hoàn toàn cho các dân tộc lớn nhỏ ở Đông-dương và khiến cho các dân tộc tiền tiến ở Đông-dương có thể dìu giắt các dân tộc lạc hậu theo kịp mình.

- Do đó đối với Việt, Miên, Lào:

Lập thành ba quốc gia riêng, có hiến pháp, quốc hội, chính phủ riêng.

Ba quốc gia thoả thuận thành Liên bang cộng hoà dân chủ Đông-dương.

- Đối với các chủng tộc thiểu số, sống trong phạm vi ba quốc gia Việt, Miên, Lào:

a) Với hạng sống tập trung, dân số tương đối đông, có một nền văn hoá riêng và có quan hệ kinh tế mật thiết thì lập khu hay tỉnh tự trị, khi trình độ giác ngộ của đã họ tương đối khá (trừ được phản động, có cán bộ địa phương, đảng bộ trong vùng họ ở phát triển mạnh).

b) Với hạng sống rải rác, dân số ít, trình độ lạc hậu, coi như công dân Việt, Miên, Lào được đối đãi bình đẳng về mọi mặt.

4. Chính sách dân tộc hiện đang tiến hành: - Đặc biệt chú trọng vận động nhân dân Miên, Lào. - Cải thiện đời sống cho các nhóm quốc dân thiểu số. - Mở mang kinh tế và văn hoá của mọi dân tộc. - Cho họ hưởng mọi quyền công dân hệt như quốc dân đa số. - Đối đãi bình đẳng và hữu ái với họ. - Xoá bỏ những thành kiến giữa các dân tộc lớn nhỏ ở Đông-dương. - Cô lập và thanh trừ bọn phản động trong các vùng thiểu số. - Đào tạo cán bộ địa phương cho các dân tộc thiểu số. - Phát triển Đảng trong các vùng thiểu số ở Việt-nam và ở Miên, Lào. - Lập phòng quốc dân thiểu số của Chính phủ Trung ương Việt-nam và Uỷ ban Dân tộc của Trung ương Đảng để chuyên môn nghiên cứu mọi vấn đề dân tộc ở Đông-dương.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) - Chú ý: Chính cương mới của Đảng sẽ căn cứ vào bản đề cương này mà tham khảo ra. Bởi vậy thảo luận bản đề cương này tức là tham gia ý kiến vào việc thảo luận chính cương mới của Đảng.

-------------------------

Văn kiện của Đảng về Chính sách Dân tộc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1965, tr. 32-34. 

Các tin khác