Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 3187

  • Tổng 1.122.632

VĂN KIỆN CỦA ĐẢNG VỀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 2

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Trích - Nghị quyết Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ 4 (Miền Bắc Đông Dương 1948)
 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VẤN ĐỀ CẢI THIỆN DÂN SINH

I- VỀ KINH TẾ

Đ- Đối với đồng bào thiểu số:

1. Giúp đỡ trong việc trồng trọt. a) Khuyến khích phá nương phá rẫy giúp đỡ kế hoạch cải cách dụng cụ, giúp hạt giống, dạy bón phân. Cổ động cấy hai mùa. b) Tìm cách giảm bớt sự lấy nhân công, để đồng bào thiểu số có thể làm ăn. Khi lấy nhân công nên cho cơm ăn. c) Phổ biến nghề dệt vải, cán bông v.v... d) Khuyến khích trồng gai, cây dâu.

2. Chăn nuôi. a) Giúp đỡ tổ chức các trại nuôi bò, dê, lợn, ao nuôi cá. b) Lập trại chăn nuôi kiểu mẫu.

3. Tiếp tế, nhất là thóc, gạo, muối, vải, dụng cụ làm ruộng, thuốc lào.

4. Về việc học hành. a) Mở thêm trường tiểu học. Đặt chữ la-tinh cho đồng bào thiểu số. b) Phát triển bình dân học vụ, đào tạo cán bộ bình dân học vụ người địa phương. c) Cung cấp học bổng cho một số học sinh người thiểu số.

5. Gây đời sống mới: phổ biến vệ sinh thường thức (đào giếng làm chuồng trâu xa nhà ở, cách nuôi con). Bài trừ mê tín, hủ tục.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-------------------------

Văn kiện của Đảng về Chính sách Dân tộc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1965, tr. 28-29.

Nguồn: Website Ủy ban Dân tộc 

Các tin khác