Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 2947

  • Tổng 1.122.392

VĂN KIỆN CỦA ĐẢNG VỀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 5

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

rích - Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (1)
 

 

 

 

(Dự thảo để thảo luận trong Đảng)

. . . . . . . . . .

Nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng tư sản dân quyền là:

Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, phong kiến và địa chủ. Lập chánh phủ công nông. Tịch ký hết thảy ruộng đất của bọn địa chủ ngoại quốc, bổn xứ và các giáo hội, giao ruộng đất ấy cho trung và bần nông, quyền sở hữu ruộng đất về chánh phủ công nông. Sung công hết thảy các sản nghiệp lớn của bọn tư bổn ngoại quốc. Bỏ các sưu thuế hiện thời, lập ra thuế luỹ tiến. Ngày làm công 8 giờ, sửa đổi sự sanh hoạt cho thợ thuyền và quần chúng lao khổ. Xứ Đông-dương hoàn toàn độc lập, thừa nhận dân tộc tự quyết. Lập quân đội công nông. Nam nữ bình quyền. Ủng hộ Liên bang Xô-viết, liên kết với giai cấp vô sản toàn thế giới và phong trào cách mạng thuộc địa và bán thuộc địa. . . . . . . . . . .

(1) Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất (tháng 10-1930) đã thông qua bản luận cương này.

 

-------------------------

Văn kiện của Đảng về Chính sách Dân tộc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1965, tr. 3-4. 

 

 

 

Trích - Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương
 

 

 

 

. . . . . . . . . .

VIII. NHỮNG ĐIỀU YÊU CẦU CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở ĐÔNG-DƯƠNG

Từ lúc Đông-dương bị chiếm cứ, chủ nghĩa đế quốc vẫn thi hành chính sách chia rẽ, và duy trì lòng ác cảm của dân tộc này đối với dân tộc khác; chủ nghĩa đế quốc chiếm đoạt đất đai của các dân tộc ở miền núi không chịu quy phục. Đế quốc dã man bắn giết đàn áp thẳng tay, cố bịt mắt bưng tai họ lại. Các dân tộc nhỏ yếu ở Đông-dương dốt nát lạc hậu, không phải vì bản tánh của họ mà vì chánh sách dã man của đế quốc. Đế quốc lại bảo tồn chế độ phong kiến ở Cao-miên (1) và Lào, còn ở các miền thượng du thì nó lại duy trì cái chế độ tù trưởng. Chủ nghĩa đễ quốc mua chuộc bọn phong kiến và bọn tù trưởng để áp bức và bóc lột cực kỳ dã man và độc ác. Đảng kêu gọi lao động các dân tộc thiểu số đồng giấy lên:

- Đả đảo chánh sách chia rẽ, chánh sách gây oán sanh thù của chủ nghĩa đế quốc.

- Chống sự cướp đất và cướp rừng.

- Bỏ hết thẩy các lệ làm công sưu, công ích cho bọn phong kiến lớn và nhỏ. Đánh đuổi hết thẩy bọn phong kiến và bọn tù trưởng đã bán mình cho đế quốc, bầu ra những uỷ ban nông dân.

. . . . . . 

 

 

Tháng 6-1932

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG LÂM THỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG-DƯƠNG


 

-------------------------

(1) Tên nước Cao-miên đều đọc thống nhất là Căm-pu-chia.

-------------------------

Văn kiện của Đảng về Chính sách Dân tộc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1965, tr. 4-5.

 

 

Trích - Án nghị quyết của Hội nghị cán bộ Bắc Kỳ (Ngày 13 - 19/3/1935)
 

 

 

 

....................................

10. Chính sách dân tộc của chủ nghĩa đế quốc Pháp ở Bắc-kỳ:

Ở Bắc-kỳ cả thảy có bảy triệu người, gồm nhiều dân tộc như dân tộc Việt-nam, Thổ, Nùng, Thượng, Mán. Đông nhất là dân tộc Việt-nam. Đế quốc Pháp hết sức tuyên truyền và gây mọi ác cảm trong các dân tộc ở Bắc-kỳ và xúi giục các dân tộc ở Bắc-kỳ chém giết lẫn nhau để cho đế quốc được ngồi yên; ví như nó tổ chức cho lính Việt-nam và lính Thổ chém giết lẫn nhau ở Cao-bằng, ở Lạng-sơn, Bắc-ninh.

Vậy mọi người cộng sản phải hiểu cho rõ và tuyên truyền cho quần chúng rằng: ta chỉ có thù địch giai cấp chớ không có thù địch quốc gia và dân tộc. Chúng ta là những người thợ thuyền và nông dân bị đế quốc Pháp, bị địa chủ, tư bản, lý hào, quan lại áp bức bóc lột, chúng ta phải liên lạc mật thiết với nhau để đánh đổ lũ thù chung. Chẳng những ta đánh đổ đế quốc Pháp mà đánh đổ cả tụi địa chủ quan lại, bất cứ nó thuộc về dân tộc nào, để lập chính quyền xô-viết của thợ thuyền và dân cày, để lập nên xứ Liên bang xô-viết Đông-dương. Những người cộng sản Việt-nam phải hết sức cổ động tuyên truyền trong quần chúng mình rằng: mình phải hết sức giúp đỡ và thống nhất mặt trận với thợ thuyền và nông dân các dân tộc thiểu số để đánh đổ đế quốc với địa chủ thì cách mạng mới thành công được. Còn các người cộng sản Thổ, Nùng, Thượng, Mán phải hết sức tuyên truyền trong quần chúng mình rằng: mình phải hết sức liên lạc mật thiết với thợ thuyền và nông dân của người Việt-nam mới đánh đổ được tụi đế quốc, phong kiến, thì các dân tộc thiểu số mới thoát khỏi vòng nô lệ.

......................................

15. Trên trường tranh đấu cách mạng: ........................................

Trong trường tranh đấu ta lại thấy ba xu hướng đầu cơ rất rõ

....................

Xu hướng sai lầm thứ balà có một số đồng chí thượng du nói rằng ở thượng du không có địa chủ và không có cố nông, vì sự hiểu sai lầm ấy nên bấy lâu nay các đồng chí ấy không chịu tổ chức ra cố nông công hội. Nay toàn thể hội nghị xét ra thì đất ruộng ở thượng du tuy chưa tập trung như các tỉnh ở trung châu nhưng vẫn có địa chủ và cố nông. Các lớp người ở trong thôn quê đại khái như sau này.

a) Địa chủ là những người có nhiều đất ruộng nhưng không cày cấy, chỉ cho dân nghèo cày rẽ để lấy lúa rẽ.

b) Phú nông là những người có nhiều đất ruộng cày cấy không hết thường phải thuê người cày mướn cho nó.

c) Trung nông là người có đủ đất ruộng cày cấy, nó không đi làm mướn cho ai, mà cũng không ai làm mướn cho nó.

d) Bần nông là người có ít đất ruộng, làm không đủ ăn, còn phải làm thuê cho địa chủ, phú nông mới đủ ăn.

e) Cố nông là những người không có ruộng đất, cả năm chỉ cày thuê làm mướn.

Các đồng chí phải nhận giai cấp cho rõ và phải tổ chức ra công hội nông phố và nông hội ở mỗi làng.

...............................

 

------------------------- -

Văn kiện của Đảng về Chính sách Dân tộc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1965, tr. 5-7.

Nguồn: Website Ủy ban Dân tộc 

Các tin khác