Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 455

  • Tổng 1.053.757

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

Từ ngày 05/7 đến ngày 08/7/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và kế hoạch 5 năm 2021-2025.

 

Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Quan điểm phát triển là phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở khoa học công nghệ và phát huy tối đa tiềm năng lợi thế đất nước. Mục tiêu tổng quát là phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân giai đoạn 2016-2020, phấn đấu đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Có 23 chỉ tiêu chủ yếu như Báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ đã trình BCH Trung ương, trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng là tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm  khoảng 6,5-7%; đóng góp các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tưng trưởng đạt khoảng 45%; bộ chi nhân sách bình quân 3,7%GDP; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 1-1,5%/năm; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025: Quan điểm chỉ đạo là đầu tư cơ trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiện đại, tập trung cho 3 đột phá chiến lược, các lĩnh vực ưu tiên, vùng động lực, vùng khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu, các dự án trọng điểm…Dự kiển tổng mức vốn ngân sách nhà nước thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 2,87 triệu tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 1,5 triệu tỷ đồng, vốn ngân sacxhs địa phương 1,37 triệu tỷ đồng. Về giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tăng cường tổ chức thực hiện Luật Đầu tư công, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, kiên quyết cắt giảm thủ tục không cần thiết, giao dự toán, giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phối hợp, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cũng đã cho ý kiến đã về các nội dung: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; Quy chế làm việc của Ủy ban   Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026;  Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết  từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 3 Hội nghị Trung ương 4; Tình hình phòng, chống dịch Covid -19.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công Khánh - Phó Trưởng ban Dân tộc

Các tin khác