Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 468

  • Tổng 1.053.770

Phân bổ 162.224 triệu đồng cho Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định phân bổ hơn 162.224 triệu đồng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019

               Ngày 29/3/2019 UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND về việc phân bổ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định số 1150/QĐ-UBND, UBND tỉnh đã phân bổ 162.224 triệu đồng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019 cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong đó: vốn đầu tư phát triển 122.733 triệu đồng; vốn sự nghiệp 39.491 triệu đồng.

Chương trình 30a (Dự án 1) là 92.583 triệu đồng gồm: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, duy tu bảo dưỡng, hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo huyện nghèo Minh Hóa 72.672 triệu đồng; Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, duy tu bảo dưỡng, hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo 18.246 triệu đồng và hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 1.665 triệu đồng.

Chương trình 135 (Dự án 2) là 62.518 triệu đồng gồm: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng 45.715 triệu đồng; duy tu bảo dưỡng 3.292 triệu đồng; nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở 1.807 triệu đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế 9.373 triệu đồng; nhân rộng mô hình giảm nghèo 2.331 triệu đồng.

Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 (Dự án 3) là 1.833 triệu đồng.

Ngoài ra hỗ trợ hoạt động truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Dự án 4) là 4.245 triệu đồng; Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình (Dự án 5) là 1.045 triệu đồng.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở chuyên ngành quản lý chương trình, dự án chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai các hoạt động cho đơn vị, địa phương, chủ đầu tư thực hiện đúng quy định; tổ chức huy động, lồng ghép các nguồn vốn, quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả./.

QH. Ban Dân tộc tỉnh

Các tin khác