Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 Số 347/QĐ-UBDT Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc Trung ương 07/07/2020 Còn
2 Số 389/UBDT-CSDT V/v hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách dân tộc Trung ương 30/03/2020 Còn
3 Số 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư Trung ương 05/03/2020 Còn
4 Số 471/UBDT-VP V/v phát hành văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản Quốc gia Trung ương 15/05/2019 Còn
5 Số 227/UBDT-TT V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg. Trung ương 18/03/2019 Còn
6 Số 1044/BNV-TL V/v chính sách đối với cán bộ, công chức, và người hưởng lương trang lực lượng vũ trang công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 Trung ương 11/03/2019 Còn
7 Số 163/UBDT-TH V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp bộ năm 2020 Trung ương 08/03/2019 Còn
8 Số 90/QĐ-UBDT Quyết định Ban hành Kế hoạch biên soạn, in ấn, phát hành cẩm nang chính sách pháp luật giảm nghèo về thông tin vùng DTTS và MN thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Trung ương 06/03/2019 Còn
9 Số 03/2019/QĐ-TTg Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Trung ương 15/01/2019 Còn
10 Số 02/2018/TT-UBDT Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc Trung ương 05/11/2018 Còn
1