Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 Số 18/CTr-BDT 14/01/2019 Chương trình công tác Ban Dân tộc năm 2019
1