Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 Số 347/QĐ-UBDT 07/07/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc
2 Số 389/UBDT-CSDT 30/03/2020 V/v hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách dân tộc
3 Số 30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Về công tác văn thư
4 Số 471/UBDT-VP 15/05/2019 V/v phát hành văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản Quốc gia
5 Số 227/UBDT-TT 18/03/2019 V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg.
6 Số 1044/BNV-TL 11/03/2019 V/v chính sách đối với cán bộ, công chức, và người hưởng lương trang lực lượng vũ trang công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020
7 Số 163/UBDT-TH 08/03/2019 V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp bộ năm 2020
8 Số 90/QĐ-UBDT 06/03/2019 Quyết định Ban hành Kế hoạch biên soạn, in ấn, phát hành cẩm nang chính sách pháp luật giảm nghèo về thông tin vùng DTTS và MN thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
9 Số 03/2019/QĐ-TTg 15/01/2019 Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
10 Số 02/2018/TT-UBDT 05/11/2018 Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc
1