TOÀN BỘ VĂN BẢN DO Địa phương BAN HÀNH
Được phân theo Lĩnh vực
Số VB
Lĩnh vực
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1
Nghiệp vụ
87
Kế hoạch, Tổng hợp, Chính sach và Thanh tra
3
Nghiệp vụ
6
Chương trình 135
22
Cải cách hành chính
7
Chương trình chính sách
10
Đào tạo tập huấn
5
Thanh tra
90
Văn phòng Thanh tra
7
Hành chính
49
Tuyên truyền và Địa bàn