Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 187

  • Tổng 1.208.544

SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH THUỘC BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG BÌNH

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

Ngày 31/3/2021, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 965/QĐ - UBND về việc sắp sếp, tổ chức lại các tổ chức hành chính thuộc Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình.

 

Quyết định sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan Ban Dân tộc theo Nghị định số 107/2020/NĐ -CP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2021 thành lập phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Dân tộc trên cơ sở hợp nhất và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ từ phòng Tuyên truyền và Địa bàn và Phòng Kế hoạch, tổng hợp, chính sách và Thanh Tra.

Đổi tên Văn phòng thành Văn phòng - Thanh tra trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ Thanh tra từ Phòng Kế hoạch, tổng hợp, chính sách và Thanh Tra.

Trách nhiệm của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

Căn cứ các văn bản quy định hiện hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc để tiếp tục thực hiện và quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương đến khi có quy định mới. Trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại mọi hoạt động của Ban Dân tộc diễn ra bình thường.

Căn cứ phân cấp quản lý để bố trí, sắp xếp số lượng Phó trưởng phòng và tương đương, số lượng biên chế công chức tại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Ban Dân tộc theo quy định số 107/QĐ-2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời sắp xếp, bố trí công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP theo đúng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 01/4/2021 và bãi bỏ các quy định trước đây trái với quyết định này./.

 Đoàn Thị Thanh Hương - Ban dân tộc tỉnh Quảng Bình

 

Các tin khác