Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 2371

  • Tổng 1.121.815

Triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 524/UBND-KTTH ngày 19/4/2016 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và địa phương hàng năm tham mưu trích một phần vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, thị xã, thành phố để bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn; thực hiện tốt công tác điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo làm cơ sở thực hiện chính sách tín dụng đúng mục tiêu, đối tượng. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương và cơ quan thông tin đại chúng cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết và hiểu về các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước, nhất là đối với đồng bào ở các địa bàn nghèo, đặc biệt khó khăn, dân tộc miền núi và biên giới, hải đảo.
UBND tỉnh cũng yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thường xuyên tham mưu cho chính quyền các cấp kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp; có giải pháp huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; chú trọng chất lượng tín dụng, hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn và thực hiện tốt hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Ngoài ra, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhận ủy thác cho vay thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các công việc được Ngân hàng Chính sách Xã hội ủy thác; lồng ghép nội dung được ủy thác với chương trình, dự án và hoạt động thường xuyên của tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình.
 
(Minh Hoài, Nguồn Cổng thông tin điện tử Quảng Bình)

Các tin khác