Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 3084

  • Tổng 1.122.529

VĂN KIỆN CỦA ĐẢNG VỀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 14

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Trích - Tình hình mới, nhiệm vụ mới và chính sách mới của Đảng (Nghị quyết của Bộ Chính trị) (5-7/9/1954)
 

 

 

 

..............................

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỤ THỂ VÀ CHÍNH SÁCH CỤ THỂ CỦA CHÚNG TA

.................................

Đối với công tác trong vùng dân tộc thiểu số và đặc biệt là đối với những vùng căn cứ cũ của ta, cần phải tăng cường. Chính sách dân tộc thiểu số cần phải được quy định cho được thiết thực và đúng đắn để phòng ngừa bọn phản động chia rẽ quan hệ giữa dân tộc thiểu số và người Kinh. Cần phải có chính sách giúp đỡ thiết thực cho những dân tộc thiểu số có điều kiện tiến tới lập những khu vực tự trị.

...............................

-------------------------

Văn kiện của Đảng về Chính sách Dân tộc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1965, tr. 68-69.

Nguồn: Website Ủy ban Dân tộc 

Các tin khác